"Куйлик дехкон бозори" Акциядорлик жамиятининг назорат органи

Акциядорларнинг умумий йигилиши ва Кузатув Кенгаши бошкарув функцияларидан ташкари, ижроия органининг харакати устидан назорат фаолиятини амалга оширади.

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хукукини химоя килиш тугрисида»ги конунга асосан, акциядорлик жамиятида молиявий фаолиятини назорат килувчи махсус орган кузда тутилган булиб, тафтиш хайъати 3 кишидан таркиб топган.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2006 йил 16 октябрдаги 215-сонли карорига асосан ички аудит хизмати жорий этилган.

 

Полезные ссылки

gov rus
press rus
epigu-ru
deponet
csm-ru
gki-ru

Онлайн опрос

Оцените наш сайт

Подписаться на рассылку

Контакты

Адрес: 100026, г. Ташкент, Бектемирский р-н, ул. Фаргона йули
Тел.: (+9971) 295-85-93
Факс: (+99871) 295-93-66
map small

Подробнее...